Prodaje se nekretnina – poslovna zgrada u Zadru, Ulica Šimuna Kožičića Benje 2, ukupne neto korisne površine 2.087,15 m2, izgrađena na zemljišnoknjižnoj čestici broj 9779/2, koja je u zemljišnim knjigama zemljišnoknjižnog odjela Zadar Općinskog suda u Zadru upisana kao izgrađeno zemljište, površine 932 m2, zemljišnoknjižni uložak broj 16206, katastarska općina Zadar. Poslovna zgrada koja je predmet prodaje čini 9280/10000 suvlasničkog dijela cjelokupne zemljišnoknjižne čestice.

 

Predmetna nekretnina – poslovna zgrada u suvlasništvu je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u 53,82 % suvlasničkog dijela, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 33,94 % suvlasničkog dijela i Zadarske županije u 12,24 % suvlasničkog dijela.

Početna cijena nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 4.732.497,18 Eura (slovima: četirimilijunasedamstotridesetdvijetisućečetristodevedesetsedameuraiosamnaestcenti) i plaća se odjednom.

 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % od početne cijene nekretnine, odnosno 236.624,86 Eura (dvjestotridesetšesttisućašestodvadesetčetirieuraiosamdesetšestcenti), koja se uplaćuje u korist Državnog proračuna, Republika Hrvatska, Zagreb, Katančićeva 5, IBAN HR1210010051863000160, poziv na broj: HR64 9725-23911-OIB uplatitelja.

 

Krajnji rok za predaju ponuda je 19. rujna 2023.

Ponude će se otvarati 25. rujna 2023. u prostorijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Zagreb, A. Mihanovića 3.

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu i čija ponuda udovoljava svim uvjetima javnog natječaja.

Cjelokupni tekst javnog natječaja objavljen je u Narodnim novinama i na internetskim stranicama prodavatelja: www.mirovinsko.hrwww.hzzo.hr te www.zadarska-zupanija.hr.

 

Izvor: Zadarskilist.novilist.hr