U sustavu oporezivanja prometa nekretnina od 2017., uz ukidanje oslobođenja za kupnju prve nekretnine i smanjenje poreza na promet nekretnina sa 5% na 4%, uvodi se još jedno novo pravilo kojim se praktički nagrađuje zasnivanje kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika.

Naime, riječ je o pojednostavljenju prijave poreza na promet nekretnina iz novog Zakona o porezu na promet nekretnina samo za kupoprodajne ugovore sklopljene kod notara. Dostavljeni ugovori od strane javnih bilježnika dosad su imali nadzornu ulogu, kaže revizorica Dubravka Kopun, a od 1. siječnja 2017. imat će ulogu prijave poreza na promet nekretnina.

"Zbog toga prestaje potreba za prijavljivanjem od strane stjecatelja, što je prvi slučaj u našem poreznom sustavu da se procesi u cijelosti automatiziraju te se činom jedne aktivnosti kao što je sklapanje ugovora prijavljuje nastanak porezne obveze od tijela s javnopravnim ovlastima, a ne od samog poreznog obveznika. Rješenje je svakako za pozdraviti jer akceptira kod nas već razvijenu kulturu sklapanja tih ugovora između fizičkih osoba uz pomoć notara, dok je za trgovačka društva to ionako standard", kaže Kopun.

Porezni stručnjaci smatraju da je posrijedi važan korak u pojednostavljivanju procedura budući da je do sada postojala obveza prijave poreza na promet nekretnina od strane stjecatelja neovisno o tome što su javni bilježnici po službenoj dužnosti prijavljivali sve sklopljene ugovore vezane uz nekretnine. No, ako se ugovor ne sklopi kod notara, upozoravaju da je dalje stjecatelj u obvezi u roku od 30 dana dostaviti prijavu poreza na promet nekretnina. Sličan primjer automatiziranih poreznih prijava predviđaju i izmjene Zakona o porezu na dohodak. Naime, predviđa se obračun dohotka od kapitala s naslova ulaganja u dionice putem automatiziranih sustava koji će pružiti brokerska društva ili SKDD.

U tom je slučaju novo da svi koji kratkotročno ulažu na burzi više ne predaju poreznu prijavu sami, već to za njih mogu napraviti brokerska društava ili SKDD, i to   rješenje obuhvaća automatizaciju prijave u odnosu na dohodak iz 2017., što znači da će se ispoljiti u prijavama do 28. veljače u 2018. Inače, i ovdje je ponovo uključena, kao i kod ostalih zakonodavnih intervencija u porezne propise, zakonska odredba koja obvezuje Ministarstvo financija da u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu novog zakona provede naknadnu procjenu zakonskih učinaka.