HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, OIB:26702280390, kao fiducijarni vjerovnik - predlagatelj osiguranja objavljuje

 

PRODAJU NEKRETNINA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

 

I. PREDMET PRODAJE

 

PRODAJA NEKRETNINA, sve etažne jedinice, upisane u zk.ul. 13551, k.o. Zadar, ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA, koje se nalaze na zk.č.br. 1779/2, k.o. ZADAR, stambeno - poslovna zgrada koja se sastoji od podruma, visokog prizemlja u kojem se nalaze apartmani za goste, stambenog dijela na prvom katu i restorana na drugom katu sa zemljištem ukupne površine 795 m2, svi suvlasnički dijelovi 100/100, ETAŽNO VLASNIŠTVO (od E-1 do E-6), fiducijarno vlasništvo HRVATSKE BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK u cijelosti, slijedom prijenosa prava vlasništva radi osiguranja sa protivnika osiguranja MAJA BARBAROŠA, Zadar, Vladana Desnice 16, OIB: 80234142849 na predlagatelja osiguranja HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, OIB:26702280390, kao osiguranje za povrat tražbine koju predlagatelj osiguranja ima prema dužniku ZDRAVKO BARBAROŠA, Zagreb, Krešićeva 29, OIB:02201577055, kao vlasnik Ugostiteljskog obrta, PRESIDENT, Zadar, Vladana Desnice 16.

 

Predlagatelj osiguranja nije u posjedu predmeta prodaje, ali je u posjedu ovršnih isprava na temelju kojih je ovlašten zatražiti prisilnu ovrhu radi predaje predmeta prodaje u posjed.

 

II.NAČIN PRODAJE I NAJNIŽA POČETNA CIJENA:

 

Nekretnine iz točke I prodavat će se kao cjelina putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda i odabira najpovoljnijeg ponuđača po početnoj cijeni u iznosu od 1.859.100,00 EUR-a (jedan milijun osamstopedesetdevet tisuća i sto eura), u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

III. ROK ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA:

 

Do 12.04.2016.godine

 

IV. UVJETI PRODAJE:

 

Prodaja će se izvršiti najpovoljnijem ponuđaču (rokovi, način plaćanja i kupoprodajna cijena). Prodaja može biti obavljena ako sudjeluje samo jedan ponuditelj.

 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe, domaće i strane, koje po pravu Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama.

 

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na adresu: Javni bilježnik Emil Brkić, Zadar, Domovinskog rata 3., s naznakom „ne otvarati – ponuda OU-76/16)“.

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 19.04.2016.godine u 9,00 sati u uredu Javnog bilježnika Emila Brkića, Zadar, Domovinskog rata 3.

 

Ponuda mora sadržavati:

 

-Naziv tvrtke, adresu MBS, OIB za pravne osobe; ime, prezime, adresa, OIB za fizičke osobe;

 

-Registraciju društva za pravne osobe ili preslik osobne iskaznice odnosno obrtnice za fizičke osobe;

 

-Oznaku nekretnina;

 

-Ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od istaknute početne cijene, te rok i način plaćanja;

 

-Dokaz o uplati (uplatnica) predujma za ozbiljnost ponude u visini od 10% (deset posto) početne cijene na povjerenički račun javnog bilježnika Emila Brkića za posebne namjene DPS izuzet od prisilne ovrhe kod OTP banke d.d., Zadar, Domovinskog rata 3., IBAN broj:HR7524070001300311057, BIC:OTPVHR2X, s naznakom “ ponuda OU-76/16“, što je i uvjet za razmatranje ponude, a predlagatelj osiguranja je oslobođen plaćanja predujma ako njegova tražbina dostiže iznos predujma.

 

Najboljem ponuditelju uplaćeni predujam će se uračunati u prodajnu cijenu u nominalnom iznosu, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, vratit će se položeni predujam bezkamatno u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja pisanih ponuda.

 

Predmet prodaje, prodaje se po načelu “viđeno-kupljeno”, pa predlagatelj osiguranja ne odgovara za eventualne materijalne i pravne nedostatke.

 

V. ZAKLJUČENJE UGOVORA:

 

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najbolja, dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana primanja obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena, te je dužan u daljnjem roku od 30 (trideset) dana od zaključenja Kupoprodajnog ugovora uplatiti ostatak kupoprodajne cijene U slučaju da ponuditelj ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ne uplati ostatak kupoprodajne cijene u gore navedenim rokovima, gubi pravo na povrat predujma. Kupac u cijelosti snosi troškove postupka, sastavljanja ugovora, poreza na promet, te svih drugih dažbina, kao i eventualne troškove preuzimanja u posjed nekretnina.

 

VI. OSTALO:

 

Predmet prodaje su nekretnine opisane u točki I. ovog oglasa, bez pripadajućih pokretnina. Sve obavijesti o predmetu prodaje zainteresirani mogu dobiti kod HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Sektor pravnih i općih poslova ili kod javnog bilježnika Emila Brkića iz Zadra, Domovinskog rata 3.

 

 

 

 

 

 

 

Izvor:http://www.poslovni.hr/