Na temelju odredaba članka 31. Statuta Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Vukelićeva 4, dekan Fakulteta prometnih znanosti na temelju odluke Uprave i suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 602-04/13-04/12; ur.broj: 380-020/084-13-2 od 20. svibnja 2013., objavljuje natječaj radi prodaje nekretnina - poslovnog prostora i jedne garaže.

Predmet prodaje su nekretnine: poslovni prostor, odnosno školski prostor oznake ŠPl-podrum, površine 182,00 m2 i garaža br. 1.podrum, površine 25,53 m2, ulaz 1., I. Diletacija, na adresi Siget 18C u Zagrebu, neodvojivo povezana s vlasništvom odgovarajućeg suvlasničkog dijela cijele nekretnine. Poslovni prostori i garaža su vlasništvo Fakulteta prometnih znanosti i kupuje se u viđenom stanju.

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

- prezime i ime te adresu fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

- OIB,

- broj računa na koji se uplaćuje povrat jamčevine,

- datum i mjesto sastavljanja ponude,

- ponuđenu cijenu za pojedinu predmetnu nekretninu iz. točke 2., a koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene,

- potpis ponuditelja fizičke osobe, odnosno potpis ovlaštenog predstavnika pravne osobe ovjeren pečatom,

te priloge:

- preslik osobne iskaznice i domovnice za fizičke osobe,

- odnosno izvod iz odgovarajućeg registra za pravne osobe,

- i potvrdu o uplati jamčevine.

 

Izvor: limun.hr