Odlukom gradonačelnika Borisa Miletića, Služba za zastupanje Grada Pule sklopit će s Varteksom d.d. iz Varaždina nagodbu pred javnim bilježnikom radi naplate vrijednosti poslovnog prostora u Varaždinu, a riječ je o prodavaonici od 120 kvadrata.

Ovom nagodbom Pula će riješiti sporne odnose koji traju od 1982. godine kada je Skupština općine Pula donijela Zaključak o neposrednoj dodjeli nekretnina u Puli u zamjenu za poslovni prostor u Varaždinu površine 300 kvadrata i stan u Puli površine 78,5 kvadrata, a Varteks d.d. Varaždin isplatom Gradu Puli rješava upis prava vlasništva na nekretnini na kojoj je izgradio robnu kuću i stupa u prava i obveze za sve sporne odnose u parnici koja se vodi pred Općinskim sudom u Varaždinu, kao i neriješene upravne predmete koji se vode pred nadležnim upravnim tijelima i Upravnim sudom.

Kako je pojašnjeno, još je 1982. godine tadašnja Skupština Općine Pula radnoj organizaciji za maloprodaju odjeće i tkanine Varteks dala na korištenje neposrednom pogodbom nekretnine u tadašnjoj Lenjinovoj 7 te Adžijinoj 11 i 13 radi gradnje poslovnog objekta - robne kuće u zamjenu za nekretnine u Varaždinu, odnosno poslovni prostor u varaždinskoj Gundulićevoj ulici od oko 300 kvadrata i stanu od 78,5 kvadrata.

Grad Pula je pred Općinskim sudom u Varaždinu pokrenuo parnicu radi utvrđenja prava vlasništva na tom poslovnom prostoru, a Varteks je pokrenuo parnicu pred Općinskim sudom u Puli radi utvrđenja prava vlasništva na nekretnini u Rili površine 318 kvadrata na kojoj je izgrađen poslovni objekt.

Parnični predmet koji se vodi pred Općinskim sudom u Puli riješit će se nagodbom na temelju koje će Varteks isplatiti iznos od 65 tisuća eura Gradu Puli na ime preostale vrijednosti nekretnina u visini procijenjene vrijednosti stana, a Grad Pula će izdati tabularnu izjavu za upis prava vlasništva na nekretnini na kojoj je izgrađena robna kuća u Puli.

 

Izvor: limun.hr